Activiteit: Associaties maken


De leerlingen maken zo snel mogelijk 10 associaties rond een centraal begrip. Per groepje van 4 of 5 associëren ze rond hetzelfde begrip. Vervolgens vergelijken ze hoeveel associaties ze gemeenschappelijk maakten.

Motivering: 

Veel mensen voorspellen dat de groep een groot aantal woorden gemeenschappelijk heeft en dat er per individu maar enkele unieke woorden voorkomen. Uit duizenden dergelijke oefeningen is echter gebleken dat het zelfs bijna nooit voorkomt dat alle groepsleden één woord gemeenschappelijk hebben.

Het feit dat individuen zo weinig gemeenschappelijke associaties hebben bij een bepaald begrip, betekent dat we veel individueler en eigener zijn dat we tot nu toe aannamen. Elk van ons heeft in zijn brein biljarden associaties die niemand anders heeft of zal krijgen. We zijn uniek!

Verloop: 

Associëren

Vraag de leerlingen om een kaartje met een woord te trekken (bijv. Vrienden - toekomst - jongeren - opgroeien - cultuur ... of gebruik woorden die gelinkt zijn aan het thema waarrrond je werkt).

Geef elke leerling een blad met een associatiespin.

  • De leerlingen schrijven het kernwoord van hun kaartje in het midden van het schema.
  • Vervolgens schrijven ze zo snel mogelijk de eerste 10 woorden op die bij hen opkomen als ze denken over het kernwoord. Op elke lijn komt 1 woord.

Raden en vergelijken

Per groepje van 4 of 5 dat hetzelfde kernwoord heeft, raden de deelnemers eerst:

  • hoeveel woorden ze denken alle vier exact gemeenschappelijk te hebben;
  • het aantal woorden dat slechts door één persoon is gebruikt.

Nu vergelijken de leerlingen de woorden die ze genoteerd hebben en de schattingen die ze maakten met hun groepsgenoten.

  • Iedereen leest om beurt zijn of haar woorden voor terwijl de anderen identieke woorden onderstrepen en de woorden van elke afzonderlijke deelnemer van een kleur voorzien.
  • Wat valt hieruit af te leiden?

Vervolgens kunnen ze de resultaten in een grafiek uitzetten.

  • Wat valt hieruit af te leiden?
Auteur(s): 
Vrij naar: BUZAN, T., Mindmappen. Voor een beter geheugen en creatiever denken. Amsterdam, Pearson Education Benelux, 2007, 276 blz.

Materiaal Spin

Hier vind je het materiaal dat je nodig hebt voor de activiteit 'associaties maken'.

Bestand(en):